Föreningen

Föreningen

Föreningen bildades den 22 augusti 1948, då ca 75 släktmedlemmar möttes i Gäserud. Man samlades till högmässa i Håbols kyrka och därefter kyrkkaffe och vidare samvaro i Gäserudstugan, som då varit hembygdsgård i 15 år. Denna programuppläggning varade i över 40 år.

Föreningens ändamål, som det är formulerat i stadgarna är:

  • att genom anordnande av släktmöten och på andra lämpliga sätt främja kamratlig samvaro och sammanhållningen inom föreningen.
  • att verka för att släktens historia, minnen, traditioner, och minnesmärken bevaras, dokumenteras, uppdateras och förs vidare och att med ekonomiska medel kunna stödja sådan verksamhet.

Det som i stadgarna benämnes ”släkten” omfattar ättlingar till bonden och skräddaren Per Bågenholm, född omkring 1686 och död 1743 och hans hustru Karin Eriksdotter bosatta i Håbols socken på Dal. (Se Ivan Löfgrens släktbok: Bågenholm – Håbolssläkten).

År 1960 fick hembygdsforskaren Ivan Löfgren föreningens uppdrag att utarbeta ett släktregister. Arbetet blev publicerat i en släktbok år 1965 och omfattade över 2.700 familjer. Boken trycktes om i faksimiltryck år 1983, där en kort beskrivning över släktgården Gäserud och hembygdsgården Gäserudstugan infogats. År 1988 kompletterades boken med ett person- och ortnamnsregister utarbetat av Bertil Staland. Böckerna finns att köpa hos bl.a. föreningens ordförande.

År 1961 började föreningen utge en årsskrift under redaktörskap av dåvarande sekreterare och kassören Gösta Karlsson. Under det närmast årtiondet kom många av släktgårdarna att bli beskrivna . Författare till gårdsbeskrivningarna var till största delen redaktör Tage Heimer.

Håbols kyrka och släkten har ett samband. Syskonen Petter och Catharina Bågenholm spelade en stor roll för den nuvarande kyrkans tillkomst. Petter som kyrkoföreståndare och Catharina skänkte mark. Släktingar har skänkt inredningsföremål och föreningen skänkte en brudkrona i förgyllt silver år 1951. År 1956 skänktes också en brudkronebok, där kronans brudpar skulle anteckna sina namn.

Under åren har föreningen med ekonomiska medel stött Håbols hembygdsförening för underhåll av Gäserudstugan och dess inventarier. Såväl stugan som många inventarier har skänkts av släktingar.

Föreningens aktiviteter består av släktmöte i Gäserud vartannat år. Vidare utges en enkel årsskrift som vi hoppas skall bli fylligare när medlemmar fattar penna eller tangentbord på allvar. Med denna hemsida vill vi att kommunikationen skall öka.

Föreningens plusgiro: 38 80 35 – 8