Inför restaurering

Gäserudsstugan – konservering och restaurering av lerklining och dekormåleri 2017

Under 2017 pågick en större konservering och restaurering av lerkliningen och dekormåleriet inne i stugan. Detta arbete genomfördes av Gunnar Eldh och Kiki Eldh. Nedan texter är saxade från den loggbok som Kiki Eldh förde under arbetets gång. Vi är tacksamma för att de delat med sig av loggboken.

Du kan läsa den i sin helhet här. Loggbok Gäserudsstugan

Tankar före restaurering – Kiki Eldh

”Att Gäserudsstugan fortfarande ligger där den ligger är ingen självklarhet. I boken ”Hus, människor,
minnen – en bok om länets historia genom våra byggnadsminnen” (utgiven 2016) berättas hur
Nordiska Museet på 1920-talet hade planer på att flytta stugan till Skansen. Några sådana planer fanns
inte i Håbol och framförallt inte hos sockenstämman som resolut beslutade att köpa huset. När dåvarande riksantikvarien Sigurd Curman besökte Gäserud blev även han övertygad om att huset skulle bevaras på sin ursprungliga plats. 

1929 bildades Håbols hembygdsförening och tog då över förvaltningen av Gäserudsstugan. Samma år kunde man läsa om stugan i Hembygden: Vår färd gick så vidare förbi Onsön, där Bågenholmar bott, till Peter Karlsson i Vägne. Själv tillhörande Håbolssläkten har han en stor samling släktminnen och besitter nära nog outtömliga kunskaper om släkten. Det vore verkligen beklagligt, om hans många kommunala bestyr skulle hindra honom att teckna ner sitt vetande. Han följde med oss till den i många avseenden intressanta, troligen från 1500-talet stammande Gäserudsstugan, vilken innehåller en massa saker, som tillhört äldre håbolingar. Det är väl sannolikt, att denna stuga så småningom blir ett håbolssläktmuseum, ty intresset för släkt och hembygd är mycket utpräglat i dessa trakter. Det vore gott, om D F H (Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund) snart kunde få statsunderstöd icke blott för
åstadkommandet av ett centralmuseum med intendent utan även för att kunna rädda sådana
värdefulla gamla byggnader på Dal från att alldeles förfalla.

Redan i Vägne hade amanuens Hjalmar Larsen stött till och gjort oss sällskap till Gäserud. Sakkunskapen var sålunda väl företrädd vid vårt besök där.

Ur ”PÅ BILRESA I DALSLAND ”av Emanuel Bergman, Hembygden 1929 s 101-119 https://
www.abc.se/~m225/litteratur/hembygd/Pabilresa.html 

Det blev inte Skansen och det blev såvitt vi förstår inte heller något ”centralmuseum med
intendent” som Emanuel Bergman trosvisst målade upp. Men det blev en Håbols hembygdsgård i
Gäserudsstugan och 1933 invigdes den. Invigningen hade föregåtts av en omfattande renovering. Av berättelser som kommer till oss förstår vi att det var ett hektiskt och smått kaotiskt projekt. ” De lerklinade ju alla väggar och min far som var med berättade att det var lera överallt” säger Olof Bågenholm. Ny lerklining putsades alltså upp på samtliga väggar i bottenplanet. Väggarna dekorerades därefter med schablonmönster i kammaren och köket och med frihandsdekor i salen. ”

Bli medlem i Bågenholm-Håbols släktförening – läs mer här