Stadgar

Stadgar

antagna den 18 juli 1992.

 • 1.

Föreningens ändamål är:

 • att genom anordnande av släktmöten och på andra lämpliga sätt främja kamratlig samvaro och sammanhållningen inom föreningen.
 • att verka för att släktens historia -minnen, traditioner, minnesmärken- bevaras, dokumenteras, uppdateras och förs vidare och att med  ekonomiska medel kunna stödja sådan verksamhet.

Föreningen får ej befatta sig med personliga tvister mellan medlemmar.

 • 2.

Definition av begreppet ”släkten”

Det som i stadgarna benämnes ”släkten” omfattar ättlingar till bonden och skräddaren Per Bågenholm, född omkring 1686 och död 1743 och hans hustru Karin Eriksdotter bosatta i Håbols socken på Dal.

 • 3.

Medlemsskap

Medlemsskap i föreningen kan utan inskränkning var och en som tillhör släkten enligt § 2 erhålla samt även annan person som är intresserad av släkten, dess verksamhet och hembygd.

Begäran om inträde i föreningen görs hos styrelsen.

Den som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt verkat för föreningens bästa skall av släktmöte kunna utses till hedersledamot. Förslag härtill kan göras av föreningsmedlem skriftligen till styrelsen. Val av hedersledamot skall vara enhälligt. Orsak till avslag skall ej motiveras och ej intagas i protokoll. Hedersledamot är befriad från obligatoriska avgifter till föreningen.

Medlem som önskar utträda ur föreningen skall anmäla detta till föreningens styrelse. Den som trots anmaning ej betalt avgifter till föreningen de senaste 2 åren anses ha utträtt ur föreningen såvida styrelsen ej beslutar annat.

Medlem som fyllt 80 år är befriad från obligatoriska avgifter.

Familjemedlem kan vara maka/make till föreningsmedlem samt barn till medlem upp till 20 års ålder. Familjemedlem registreras i medlemsförteckningen men får ej personlig kallelse till föreningens aktiviteter och äger ej rösträtt vid släktmöte. Familjemedlem kan ej ingå i styrelsen.

 • 4.

Sammanträden

Ordinarie föreningssammanträde benämnt släktmöte hålles en lördag eller söndag i juli eller augusti i Gäserud, minst vartannat år. Styrelsen kan besluta att nästkommande släktmöte skall hållas på annan tid och plats.

Styrelsen kan vid behov kalla till extra släktmöte. Medlemmar som önskar att extra släktmöte skall inkallas begär detta skriftligen hos styrelsen med angivande av orsaken. Sådan begäran skall var undertecknad av minst 3 medlemmar.

Kallelse till släktmöte ombesörjes av styrelsen. Den skall tillställas samtliga föreningens ordinarie medlemmar senast 4 veckor före mötet. Kallelsen skall innehålla uppgifter om viktigare frågor som avses att behandlas.

Rösträtt vid släktmöte och extra släktmöte äger varje till myndig ålder kommen ordinarie medlem samt hedersledamot. Familjemedlem har ej rösträtt. Rösträtt må utövas genom fullmakt utfärdad för namngiven föreningsmedlem. Ingen får dock genom fullmakt företräda mer än en annan medlem.

Vid släktmöte skall följande frågor behandlas.

 1. Val av ordförande för mötet.
 2. Val av sekreterare för mötet.
 3. Val av två personer att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.
 4. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst.
 5. Fråga om aktuell medlemsförteckning får gälla som röstlängd och dennas justering.
 6. Föredragning av styrelsens berättelse över verksamheten sedan föregående släktmöte.
 7. Föredragning av föreningens räkenskaper och ekonomi sedan föregående släktmöte.
 8. Föredragning av revisionsberättelse.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Fastställande av årsavgiftens storlek och beslut om ev. avsättning till föreningens fonder.
 11. Behandling av ärenden som hänskjutits till släktmötet.
 12. Val av funktionärer för perioden intill nästa släktmöte.

. Ordförande

. Ytterligare 6 ledamöter och 4 suppleanter i styrelsen.

. Två revisorer och två revisorssuppleanter.

. Två ledamöter i valberedningen samt en suppleant.

Viktigare förslag som medlem vill skall behandlas på släktmöte skall för styrelsens behandling vara skriftligen inkommet till föreningens ordförande senast två veckor före släktmöte.

 • 5.

Styrelse och övriga funktionärer.

Föreningens löpande angelägenheter handhas av styrelsen. Denna utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör samt fördelar ev. övriga nödvändiga uppgifter bland ledamötena.

Styrelsen som helhet ansvarar för föreningens löpande verksamhet mellan släktmötena. Den har att ta ställning till förslag från föreningens medlemmar och skall om begäran uppfyller stadgarnas villkor anordna extra släktmöte såvida inte en enhällig styrelse finner att frågan kan avvakta till nästa ordinarie möte.

Ordföranden åligger att representera föreningen utåt, leda styrelsens arbete samt svara för innehåll i kallelser och verksamhetsberättelser. Ordföranden skall kalla till styrelsesanmanträde närhelst frågor nödvändiggör sådant, dock minst en gång mellan varje släktmöte. Styrelsesammanträde kan då så befinnes lämpligt ersättas av att fråga skickas runt bland medlemmarna i styrelsen , som antecknar sina åsikter. I båda fallen föres protokoll.

Vice ordföranden inträder som ordförande vid dennes förfall och är för övrigt ordföranden behjälplig.

Sekreteraren ombesörjer protokollföring, utskrift och utsändning av kallelser, årsberättelser och andra meddelanden.

Kassören ombesörjer bokföring och förvaltning av föreningens medel samt upprättar medlemsregister. Vid årets slut upprättas erforderliga sammanställningar och deklarationer. Kassören ombesörjer föreningens in- och utbetalningar och disponerar för detta föreningens konton. Utbetalning överstigande 10.000 kronor skall dock signeras både av ordföranden och kassören.

Valberedningen skall vid släktmöte avge förslag till ny styrelse samt andra funktionärer som utses av släktmötet. Härvid bör eftersträvas att på sikt olika släktgrenar om möjligt blir representerade.

 • 6.

Föreningens fonder.

Föreningens speciella fonder, som endast får användas för visst bestämt ändamål, bildas genom gåvor av olika slag samt genom överföring från föreningens kassa i den mån överskott uppkommer. Sådan överföring beslutas av släktmötet på styrelsens förslag. Till fonderna föres också ränta på deras kapital.

Fonderna är år 1992 två: Släktfonden och Fonden för Gäserudstugans underhåll.

Släktfonden har till uppgift att stödja verksamhet enligt andra att-satsen i föreningens stadgar § 1. T.ex forskning om släkten och publicering av resultaten.

Släktmötet beslutar på förslag av styrelsen om ett projekt skall stödjas genom medel från släktfonden och hur stort belopp som högst får tas i anspråk härför. Inom dessa ramar bestämmer styrelsen i samråd med ”forskaren” hur och för vilka speciella ändamål utbetalning skall ske. För brådskande behov som ej kan vänta till nästa släktmöte och som av en enhällig styrelse bedömes viktiga må styrelsen utan släktmötets hörande disponera högst hälften av fondens kapital. Sker så skall rapport framläggas inför nästkommande släktmöte.

Skulle föreningen upplösas tillfaller fonden Dalslands Hembygdsförbund eller annan förening som sista släktmötet beslutar. Fondens medel får ej skiftas mellan medlemmarna.

Fonden för Gäserudstugans underhåll har till uppgift att vid behov användas som hjälp till trängande åtgärder för byggnadernas eller samlingarnas underhåll, vilka inte kan vänta på den ofta tidsödande handläggningen som erfordras för att byggnadens ägare Håbols Hembygdsförening skall få fram medel.

Fonden får användas enligt styrelsens beslut. Rapport skall avgivas vid nästkommande släktmöte.

Skulle föreningen upplösas skall fonden överlämnas till Håbols Hembygdsförening att fortfarande användas för Gäserudstugans underhåll. Skulle annan förening eller institution då vara ägare till Gäserudstugan skall fonden överlämnas till denna eller eljest till Dalslands Hembygdsförbund.

 • 7.

För ändring av föreningens stadgar fordras att beslut härom tages vid släktmöte med minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna för förändringen. Förslag till ändringen skall ha varit bifogad kallelsen till släktmötet. Medlem som är förhindrad att deltaga i mötet kan låta sig representeras genom fullmakt enligt regler som i § 4 angives.

 • 8.

Om föreningens upplösning.

För föreningens upplösning erfordras att samstämmiga beslut därom fattas med minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna vid två på varandra följande släktmöten som skall äga rum med minst ett års mellanrum. I kallelse till släktmöte där väckt förslag om föreningens upplösning kommer att behandlas skall detta meddelas i kallelsen.

Släktmedlem som är förhindrad att närvara vid släktmöte där fråga om föreningens upplösning behandlas, äger rätt att, om fullmakt ej utfärdats för röstning i detta ärende, skriftligen till föreningens ordförande avgiva sin röst.

Upplöses föreningen skall tillgångarna överlämnas till Dalslands Hembygdsförbund. För föreningens fonder gäller vad som sägs i § 6.

Vid sista släktmötet skall utses en styrelse för föreningens avveckling, som skall vara genomförd inom ett år från beslut. Efter avvecklingen skall revision utföras och revisionsberättelsen tillställas de medlemmar som ingick i föreningen vid dess upphörande.